Conditions

1. Doel

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen, Wellness Opleidingen enerzijds en de klant (hierna “u” of de “Opdrachtgever” genoemd) anderzijds, vast te leggen in het kader van de verkoop van online-opleidingen op de website Wellness Opleidingen en met betrekking tot verschillende thema’s, via verschillende online media zoals teksten, video’s, MP3’s, kennistests, enz. (hierna samen of afzonderlijk de “Opleidingen” genoemd). Deze Opleidingen zijn toegankelijk vanuit de persoonlijke ruimte van de Klant op de website van de partners, nadat de Klant de op de website https://wellnessopleidingen.com/ geselecteerde Opleiding heeft betaald.

2. Afdwingbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

De versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die tegen de Klant kan worden ingeroepen, is de versie die op de site wordt weergegeven op het ogenblik van de validatie van de bestelling door de Klant. De verschillende versies van de algemene voorwaarden worden door Wellness Opleidingen gearchiveerd. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geschrapt.

3. De Opleidingen

3.1 Formules

Verschillende cursusformules, in de vorm van flitsverkopen, worden aan Cliënten aangeboden. Het cursusprogramma en de voorwaarden die inherent zijn aan elke cursus worden gespecificeerd wanneer de Klant de cursus kiest en zijn beschikbaar in de beschrijving van het aanbod die zichtbaar is op de website https://wellnessopleidingen.com/

3.2 Beschikbaarheid

Na registratie door de klant zullen de cursussen en opleidingen voor onbepaalde tijd beschikbaar zijn op de website van de partners. De periode van toegang begint op de dag van activering van de activeringscode.

3.3 Back-up

De enige verplichting van Wellness Opleidingen is het ter beschikking stellen van de beschrijvingen van de Opleidingen op de website https://wellnessopleidingen.com/ voor de duur van de flash sale. De Opleidingen, video’s en Mp3’s kunnen op geen enkele manier gedeeld worden met de Klant, zij blijven het exclusieve eigendom van hun eigenaars.

3.4 Informatie/Garanties

Alvorens de bestelling te plaatsen, wordt de grootste zorg besteed aan het online plaatsen van informatie betreffende met name de essentiële kenmerken van de te koop aangeboden Trainingen en de betalingswijzen. Er kunnen echter kleine variaties in de voorstelling van de opleidingen zijn die geen betrekking hebben op hun essentiële kenmerken. Wellness Opleidingen kan niet contractueel aansprakelijk worden gesteld voor deze variaties.

De Klant verklaart dat hij/zij alle informatie en adviezen heeft ontvangen die nodig zijn om de beslissing te nemen met betrekking tot de keuze van de Opleiding(en) onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid. De Klant heeft gecontroleerd of de Opleiding(en) aan zijn/haar behoeften voldoen en of hij/zij beschikt over een computer, smartphone of tablet, en over de software die hem/haar in staat stelt om de aan de Opleidingen gekoppelde bestanden te lezen of te beluisteren.

Wellness Opleidingen garandeert niet dat de opleidingen aangepast zijn aan de behoeften van de klant, die als enige verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt op het ogenblik van zijn bestelling, noch voor de assimilatie door de klant van de cursussen, die met name afhangen van de ijver en de ernst waarmee de klant de gegevens begrijpt en toepast. De oefeningen hebben een pedagogisch doel van onderzoek en persoonlijke verbetering, die Wellness Opleidingen in geen enkel opzicht tot wederkerigheid verplichten.

3.5 Certificaat/getuigschrift van voltooiing

Op de datum van dit document is de beroepsuitoefening van de activiteiten die onder de opleidingscursussen vallen niet bij wet geregeld. Deze Opleidingen verschaffen de Klant kennis die, al naar gelang het geval, wordt bekrachtigd door de afgifte van een certificaat of een certificaat van voltooiing, waarvan de voorwaarden eenzijdig en naar goeddunken van de partners van Wellness Opleidingen worden vastgesteld.

Het verkrijgen van een certificaat of een attest van voltooiing wordt door de staat niet erkend als het verlenen van een recht, een titel of een machtiging, van welke aard ook, aan de houder ervan om een specifieke activiteit uit te oefenen. De Klant is derhalve volkomen vrij om de tijdens de opleiding verworven kennis te gebruiken in het kader van zijn/haar persoonlijke of beroepsactiviteiten, maar verbindt zich ertoe derden op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in kennis te stellen van het “niet-officiële” karakter van het certificaat of het attest van verworven kennis dat door de partners van Wellness Opleidingen wordt afgegeven (alleen het Franse Ministerie van Onderwijs is bevoegd om deze af te geven).

Wellness Opleidingen of haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verbintenissen die de Klant op grond van de Opleidingen of de inhoud daarvan tegenover derden aangaat. Bij succesvolle afronding van de examens geven de partners van Wellness Opleidingen een certificaat of een attest van voltooiing af op naam van de Opdrachtgever, dat desgewenst kan worden afgedrukt.

4. Prijzen

De prijzen voor de bestelling worden aangegeven in de daarvoor bestemde online verkoopruimte. De prijzen worden op de site aangegeven in euro en zijn inclusief btw.
Wanneer de bestelling van de Klant per e-mail wordt bevestigd, wordt het totaalbedrag van de bestelling (prijs inclusief BTW) in euro vermeld. Wellness Opleidingen behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten zullen evenwel worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling.

5. Bestellen

5.1 Een bestelling plaatsen

Het bestelproces omvat de volgende stappen:

Stap 1: het kiezen van de Opleiding;
Stap 2: raadpleging van de algemene verkoopvoorwaarden;
Stap 3: aanvaarding van alle algemene verkoopvoorwaarden;
Stap 4: validatie van de bestelling;
Stap 5: de Klant ontvangt een elektronische ontvangstbevestiging van de bestelling met de link naar de opleiding en een activeringscode;
Stap 6: aanmaken van een klantenrekening op de platforms van de partners. Vul de verplichte velden van de identificatie- en/of informatieformulieren in. De Klant verklaart dat de aldus verstrekte informatie waarheidsgetrouw en juist is;
Stap 7: de Klant krijgt toegang tot de cursussen vanuit zijn/haar persoonlijke ruimte op de website van de partners.

5.2 Bevestiging van de bestelling

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving wordt de contractuele informatie per e-mail bevestigd op het door de Klant op de bestelbon aangegeven e-mailadres. Deze bevestigingsmail zal de volgende informatie bevatten:

 1. Details van de bestelling en levering;
 2. Links om de bestelling te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de contractuele informatie op de drager van zijn keuze te bewaren. Wellness Opleidingen behoudt zich het recht voor de bestelling niet te bevestigen in geval van weigering van betalingsmachtiging, foutief adres of enig ander probleem bij de Klant.

In dat geval zal Wellness Opleidingen de Klant per e-mail op de hoogte brengen. De bestelling wordt pas definitief nadat de Klant de volledige prijs heeft betaald.

6. Betaling

Tijdens het registratie- en betalingsproces heeft de Klant de mogelijkheid om de Opleiding te selecteren die hij/zij wenst te verwerven.
De Klant zal de toepasselijke vergoedingen moeten betalen alvorens hem toegang tot de site, de diensten of de Trainingen wordt verleend.
Indien u over een promotiecode beschikt die u recht geeft op het gebruik van diensten of materialen tegen een gereduceerd tarief, dient u deze promotiecode in te vullen bij het afronden van de bestelling.

6.1 Betalingswijzen

Betaling kan online worden gedaan via PayPal of creditcard. De kaart wordt gedebiteerd op het moment van de bestelling.
Voor alle betalingen op afstand wordt geen enkele bankinformatie over de Klant doorgegeven via de website van Wellness Opleidingen. De bestelling van de Klant wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling aanvaard is door de bankdiensten van de partnerbanken van Wellness Opleidingen.

6.2 Eigendom (zie hoofdstuk 11: Intellectuele eigendom)

De cursussen die ter beschikking van de Klant worden gesteld, blijven het exclusieve eigendom van de partners van Wellness Opleidingen krachtens de auteurswet. Zij mogen niet worden gekopieerd, overgedragen of verspreid. Zij worden aldus ter beschikking gesteld van de Klant voor zijn uitsluitend en persoonlijk gebruik. De gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, vertaling en/of aanpassing ervan voor andere dan particuliere doeleinden is ten strengste verboden op straffe van vervolging overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

7. Garantie

Wellness Opleidingen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het misbruik van de cursussen door de Klant, noch voor het niet naleven van de reglementering en wetgeving van kracht in het land van ontvangst. De door Wellness Opleidingen verkochte Opleidingen zijn onderworpen aan de voorwaarden van de wettelijke garanties voorzien door de artikelen L.217-4 tot L.217-14 van het Consumentenwetboek en door de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van alle andere garanties:

 • * Wettelijke conformiteitsgarantie: Wellness Opleidingen levert aan de Klant een Training die conform de overeenkomst is en vrij van conformiteitsgebreken op het moment van levering van de genoemde Training, in die zin dat de Training geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en de kenmerken heeft die op het moment van verkoop werden gepresenteerd. Wellness Opleidingen is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de instructies of de installatie van de Training. Deze garantie is alleen van toepassing indien de Klant hierom verzoekt binnen twee jaar na de levering van de Opleiding. Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig (24) maanden na de levering voordoen, worden geacht reeds te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 • De Klant kan kiezen tussen herstel of vervanging van de Training of een van de onderdelen ervan, tenzij een van deze keuzes voor Wellness Opleidingen kennelijk onevenredige kosten met zich mee zou brengen. Indien herstel of vervanging van de Opleiding of het gebrekkige onderdeel niet mogelijk is, kan de Klant ofwel de betaalde prijs laten terugbetalen en de Opleiding terugzenden, ofwel de Opleiding behouden en een deel van de prijs laten terugbetalen, tenzij het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. De terugzending, vervanging of terugbetaling van de Opleiding of een van de onderdelen ervan is kosteloos voor de Klant en sluit de eventuele toekenning van schadevergoeding niet uit, indien de Klant daarop recht heeft.
 • Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken: De vennoten van Wellness Opleidingen zullen aan de Klant een Training leveren die vrij is van verborgen gebreken die de Training ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant de Training niet zou hebben aangeschaft, of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest. Deze garantie is alleen van toepassing indien de Klant binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek een verzoek indient.
  In geval van een verborgen gebrek heeft de Klant de keuze om de Opleiding terug te sturen en de prijs en de kosten van de verkoop terug te krijgen, of om de Opleiding te behouden en een deel van de prijs terug te krijgen. In alle gevallen is het aan de Klant om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de garantie.
 • Garantie van toegang tot de opleidingen: De toegang tot de opleidingen en het online examen is onbeperkt in de tijd.

8. Bestaan van een conventioneel herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen is Wellness Opleidingen niet gebonden aan het bestaan van het herroepingsrecht voorzien in artikel L.121.20 van het Wetboek van Consumentenrecht zodra zij de bestelling bevestigt en uitvoert door de eerste Training (digitale werken) ter beschikking te stellen op de persoonlijke ruimte van de Klant. De verkochte diensten zijn digitaal en beschikbaar in minder dan 24 uur na de aankoop. De koper kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht en doet hiervan uitdrukkelijk afstand op het ogenblik van de aankoop. Bijgevolg kan geen terugbetaling worden toegekend. Wellness Opleidingen kent dit recht echter contractueel toe aan haar Klanten die rechtstreeks op de website van Wellness Opleidingen gekocht hebben, die de mogelijkheid zullen hebben om hun arrangement binnen 24 uur te annuleren, op voorwaarde dat ze een geldige reden hebben en dat deze door Wellness Opleidingen aanvaard wordt. De terugbetaling aan de Klant zal geschieden binnen een maximum van zeven dagen vanaf de datum van aanvaarding van de terugbetaling.

9. Bescherming van persoonsgegevens

De gevraagde informatie, met name via de formulieren, is noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en zal, indien nodig, worden medegedeeld aan de dienstverlener(s) die belast zijn met de uitvoering van de bestelling. Het kan ook gebruikt worden om de Klant beter te leren kennen en om het aanbod van Wellness Opleidingen aan te passen aan de behoeften van de Klant.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Algemene informatie

De elementen die behoren tot Wellness Opleidingen, zoals de website http://wellnesopleidingen.com, de teksten, de merken, de modellen, de opleidingen, het logo, de beelden, het grafisch charter, de tutorials, MP3 of video’s
zonder dat deze lijst volledig is, zijn het exclusieve eigendom van Wellness Opleidingen. De huidige algemene voorwaarden impliceren geen enkele overdracht van intellectuele-eigendomsrechten van welke aard ook op de elementen die toebehoren aan Wellness Opleidingen ten voordele van de Klant. Wellness Opleidingen verleent een niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht van toegang tot de site voor gebruik in overeenstemming met de hierin omschreven voorwaarden.

10.2 Licentie

De Opleidingen zijn uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen voor persoonlijk en nominatief gebruik. Opleidingsorganisaties of collectieve organisaties zijn van de licentie uitgesloten.
Wellness Opleidingen verleent de Klant alleen het recht om de genoemde cursussen voor persoonlijke leerdoeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en is strafbaar volgens de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De Klant onthoudt zich er dus van om rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendomsrechten van Wellness Opleidingen en haar partners te schenden en de teksten, namen, merken, logo’s, animatieconcepten en Mp3’s op welke manier dan ook te exploiteren. Elke wederverkoop, uitwisseling of verhuur van bestanden, Mp3’s, video’s en/of tutorials aan derden is strikt verboden.

De Klant verbindt zich ertoe alle rechten van Wellness Opleidingen te eerbiedigen en onthoudt zich ervan eender welke analogie te scheppen in de publieke opinie voor welk doel ook.

U mag de teksten en informatie die u op de site ter beschikking worden gesteld lezen, downloaden en afdrukken onder de volgende voorwaarden:

 • u mag anderen (ook personen binnen uw organisatie) niet toestaan uw registratiegegevens te gebruiken of toegang te krijgen tot de Cursussen zonder registratie en betaling van een vergoeding;
 • u mag de Trainingen niet gebruiken om diensten van welke aard dan ook te leveren aan een ander persoon (inclusief anderen binnen uw organisatie);
 • de Opleiding mag niet worden gereproduceerd of opgenomen in enig ander werk of andere publicatie in welk medium dan ook;
 • de Training mag op geen enkele wijze worden gewijzigd of aangepast;
 • de Training mag niet worden verspreid of verkocht aan derden voor welk doel dan ook;
 • mag u de auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen in de Trainingen niet verwijderen.

U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Site (met inbegrip van een elektronisch forum, chatroom, nieuwsgroep of andere soortgelijke pagina’s die van tijd tot tijd aan de Site kunnen worden toegevoegd) niet:

 • Anderen lastig te vallen of persoonlijke informatie over anderen bekend te maken die als intimidatie kan worden aangemerkt;
 • onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schadelijk, vertrouwelijk, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of anderszins onwettig materiaal of onwettige informatie te publiceren, te plaatsen, te uploaden, op te slaan, te verspreiden of te verspreiden, of alles wat een strafbaar of civiel delict kan vormen;
 • geen bestanden te uploaden die software of ander materiaal bevatten dat het intellectuele eigendom is van een derde partij of dat wordt beschermd door privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij, zonder alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen;
 • bestanden te uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere software of programma’s bevatten die de werking van de site of een andere computer kunnen verstoren of beschadigen
 • meerdere logins maken;
 • zich voordoen als anderen;
 • illegale of frauduleuze activiteiten te bevorderen of zich daarmee bezig te houden; of
 • Software te gebruiken om materiaal of andere informatie van de Site te verzamelen.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen en de aanschaf van apparatuur of software die nodig is om u toegang te verschaffen tot de Site en de Cursussen of Materialen. In het bijzonder bent u op eigen kosten verantwoordelijk voor het hebben van een up-to-date internetbrowser, en alle andere software die nodig is om u in staat te stellen de materialen te bekijken of te downloaden.

10.3 Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en de Trainingen en hun materialen zijn en blijven eigendom van onze partners. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site en de Trainingen, uitsluitend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van de Trainingen en elk kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen of ander gebruik van enig materiaal voor welk doel dan ook, zal worden beschouwd als een schending van deze gebruiksvoorwaarden. Onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die men kan hebben met betrekking tot een dergelijke schending, dient u, indien u enig deel van de Formulieren afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, naar onze keuze, alle kopieën van de Formulieren die u hebt gemaakt, terug te sturen of te vernietigen.

Door materiaal van de site te downloaden, bent u eigenaar van het medium waarop de bestanden zijn opgeslagen, maar wij dragen het eigendom van die bestanden niet aan u over, en wij behouden het volledige eigendom van de bestanden en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. U mag de software in de Trainingspakketten niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of terugbrengen tot een door mensen leesbare vorm. In het algemeen is elke inbreuk op de bepalingen inzake eigendom vatbaar voor vervolging overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Algemene informatie

Wellness Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht in de zin van de wet of van oorzaken onafhankelijk van haar wil (beperkingen en restricties van het internetnetwerk, netwerkstoringen, traagheid of onderbreking van de internetprovider van de Klant, enz.)
In ieder geval, en voor zover toegestaan door de regelgeving, is de aansprakelijkheid van Wellness Opleidingen beperkt tot de prijs van het gekozen pakket en de daadwerkelijk door de Klant betaalde prijs. In geval van betwisting is Wellness Opleidingen dus aansprakelijk voor het bedrag van de prestatie.
Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor indirecte, gevolg- of speciale verliezen of schade die u lijdt of verlies van inkomsten, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gebruik van computerapparatuur, verlies of vernietiging van gegevens of verlies van kansen of contracten (in elk geval direct of indirect) in verband met de site, diensten en materialen, of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van de site, diensten of Training, op welke wijze dan ook ontstaan, of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins. Bovendien kan Wellness Opleidingen niet aansprakelijk worden gesteld, voor zover de geldende reglementering dit toelaat, voor elke directe schade, in het bijzonder immateriële schade, of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot de site of uit het oneigenlijke gebruik door de Klant van de in de cursussen vermelde technieken. Wij herinneren u er tevens aan dat de op Wellness Opleidingen geplaatste hyperlinks leiden naar andere sites waarvan de inhoud onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de beheerders en eigenaars van deze sites.

11.2 Virussen, piraterij en andere strafbare feiten

Gezien de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor, en sluiten wij hierbij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere intellectuele eigendom kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Site, of het downloaden door u van enige inhoud die op de Site wordt weergegeven, of op enige site die eraan gekoppeld is. Tijdens uw gebruik van de Site mag u niet opzettelijk of roekeloos virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal inbrengen. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Site, de Materialen of Diensten, de server waarop deze zijn opgeslagen of van waaruit deze worden geleverd, of enige server, computer of database die ermee verbonden is. U mag de Site niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval of een gedistribueerde denial of service-aanval.

11.3 Onderhoud

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om onderhoud te plegen aan zijn server en zal zich inspannen om:

 • Om de Klant ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen.
 • De tijd van onderbreking van de dienst tot het strikte minimum te beperken.

De Klant verbindt zich ertoe hiervoor geen schadevergoeding te eisen en verklaart bovendien dat hij zowel de kenmerken als de beperkingen van de door de vennootschap geleverde dienst aanvaardt.

12. Volledigheid

Indien een van de clausules van dit contract nietig zou zijn ten gevolge van een wijziging in de wetgeving, de reglementering of een rechtelijke beslissing, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

13. Duur

De huidige voorwaarden zijn van toepassing voor de volledige duur van de door Wellness Opleidingen aangeboden diensten.

14. Bewijs

De geïnformatiseerde registers, bewaard op de servers van Wellness Opleidingen of op die van haar hosts, zullen beschouwd worden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen gedaan werden.